NEWS

The second e-café is successfully over

23. 2. 2021

As already announced, on 10 February 2021, the second e-café took place via the Google Meet platform, where the partners had the opportunity to meet the guarantors and discuss opportunities for cooperation virtually.

Representatives of the state sector, especially the National Cyber and Information Security Agency (NÚKIB), Ministry of Defence (MO), Military Intelligence (VZ), National Agency for Communication and Information Technologies (NAKIT) and others, take part in the organization of the competition.

Representatives of these organizations called on the partners to work together with AFCEA to support the ECSC 2021 in the Czech Republic:

Private companies can get involved by way of partnerships. There are several types of these partnerships, depending on the size of the support. It then enables, for example, the visibility of partners through the Horizon News information portal, where it is possible to have a partner’s logo or profile page. Some partners may appreciate the opportunity to meet with national delegations or to participate in preparations for the event, etc.

The e-café was attended by a number of representatives of Czech companies in the field of cyber security and computing technologies.

If you were unable to attend this virtual meeting for any reason, we offer you the possibility to watch the recording, in which you will learn all the necessary information. This recording can be requested from Mr Pavel Tichý—email: pavel.tichy()ecsc2021.cz or on the phone number +420 605 840 068.

například zmínil důležitost vnímání kyberbezpečnosti společností i to, že kyberbezpečnost je pro fungování společnosti naprosto zásadní. Připomenul také, že na kybernetické bezpečnosti se musí podílet všechny orgány, nelze ji zajistit jedním úřadem nebo organizací. Soutěž podle něj velmi dobře zapadá do Národní strategie kybernetické bezpečnosti. Vyzdvihl důležitost vzdělávání a vytváření zázemí pro odborníky v této oblasti, vytváření dialogů v mezinárodním prostředí a osvětová činnost, které jsou součástí tří základních pilířů této strategie.
zastoupil generála Berouna, který se účastnil jednání v Poslanecké sněmovně. Podle něj je důležité rozvíjet spolupráci nejen napříč státními složkami, ale také na úrovni soukromého prostoru a akademického prostředí, které se na ochraně kybernetického prostoru velkou měrou podílejí. V možnosti zapojení se do příprav soutěže vidí příležitost budovat vztahy a důvěru se subjekty soukromého sektoru, které považuje za klíčové. Důležitá je také podpora talentů v oblasti IT a kyberbezpečnosti. V soutěži vidí příležitost prezentovat ČR a úspěšné firmy z tohoto sektoru.

NAKIT, v čele s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, Ing. Vladimírem Dzurillou, podporuje soutěž od samého začátku. Zmínil příslib státu podílet se na organizaci soutěže finančně. Ve finále vidí možnost prezentace ČR e jejího působení v oblasti kyberbezpečnosti a zdůraznil, že ČR patří k evropské špičce v této oblasti.

zase řekl, že bez soukromého a akademického sektoru není možné zvládnout bezpečnost v kyberprostoru. Zmínil příležitost partnerů potkat během akce lidi, kteří něco umí a jejich schopnosti je možno tímto testovat při konkrétním řešení problémů.

Soukromé firmy se mohou zapojit formou partnerství. Těchto partnerství je pak několik druhů, v závislosti na velikosti podpory. Umožnuje pak například zviditelnění partnerů prostřednictvím informačního portálu Horizon News, kde je možné mít logo nebo profilovou stránku partnera.

Někteří partneři mohou ocenit možnost setkání s národními delegacemi nebo příležitost podílet se na přípravách akce apod. E-café se zúčastnila řada zástupců českých firem v oblasti kybernetické bezpečnosti a výpočetních technologií.

Pokud jste se z jakýkoliv důvodů nemohli tohoto virtuálního setkání zúčastnit, nabízíme vám možnost shlédnout záznam, ve kterém se dozvíte všechny potřebné informace. Tento záznam je možno si vyžádat u pana Pavla Tichého pavel.tichy()ecsc2021.cz
nebo na tel. čísle +420 605 840 068.

ALL NEWS

Opening ceremony

The opening ceremony was held today, the rooms and the venue are set, teams introduced themselves and now we are ready to start the competition!

Více →

Tento projekt vzniká
za podpory Evropské Unie.